woensdag 19 december 2007

Medicatieveiligheid in de Westelijke Mijnstreek ...

Aan het einde van de middag heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een gezelschap bestaande uit vertegenwoordigers van huisartsen, medisch specialisten en stadsapothekers, onze ziekenhuisapothekers, onze projectmanager 'Invoering Elektronisch Medicatie Systeem', onze ziekenhuisjurist en leden van de ziekenhuisdirectie zich hebben gebogen over de veiligheid van medicatievoorschrijven en medicatieverstrekking in de regio Westelijke Mijnstreek. Grofweg waren er twee aanleidingen voor deze bijeenkomst. In de eerste plaats het uitblijven van het zogenaamde landelijke Elektronisch Medicatie Dossier en in de tweede plaats de introductie van het nieuwe Elektronisch Medicatie Systeem (EMS) in het ziekenhuis ter voorbereiding op de ingebruikname van ons nieuwe "digitale ziekenhuis" in oktober 2008. Door dit nieuwe EMS ontstaan er mogelijkheden om een verdere stap te zetten richting het regionale (in plaats van het landelijke) medicatiedossier. Immers door het nieuwe EMS te verbinden met de OZIS-server, waarop ook de stadsapothekers en de huisartsen in de Westelijke Mijnstreek zijn aangesloten, ontstaat er een meer gesloten cirkel met betrekking tot de informatie-uitwisseling rondom de verstrekking van medicatie binnen de regio. Echter alle voorschrijvers (huisartsen, medisch specialisten binnen en buiten de regio), maar ook alle verstrekkers (apothekers en ziekenhuisapothekers binnen en buiten de regio) moeten zich realiseren dat dit elektronische inzicht in de verstrekte medicatie aan de patient niet compleet is. Zo zijn de volgende situaties denkbaar:
 • De patiënt heeft een geneesmiddel wel gekregen, maar gebruikt het niet.
 • De patiënt gebruikt het verstrekte geneesmiddel wel, maar niet volgens het doseeradvies
  zoals dat is vastgelegd. Dit kan zowel in overleg met de voorschrijver als op eigen
  initiatief, vergeten of bewust, gebeuren.
 • De patiënt gebruikt ook nog medicatie die niet is vastgelegd in een geraadpleegd
  informatiesysteem, zoals op eigen initiatief aangewende medicatie. Denk hierbij aan
  geneesmiddelen in de vrije verkoop, andere gezondheidsproducten of
  (recept)geneesmiddelen uit het medicijnkastje van de familie, buren, etc.
 • In de informatiesystemen van de verstrekkers staat het geneesmiddel geregistreerd als
  zijnde geleverd, maar het geneesmiddel is nooit door de patiënt opgehaald of toegediend.

Raadpleging van de patiënt is daarom onmisbaar en slechts in die situaties dat hij/zij daartoe
niet bij machte is, moet rekening gehouden worden met hiaten in de informatie. Toch gaven alle aanwezigen van huitsarts tot medisch specialist en van stadsapotheker tot ziekenhuisapotheker aan het zinvol te vinden deze eerste stap te zetten op weg naar een regionaal medicatiedossier (waaraan nog het nodige te ontwikkelen valt) als tussenstap op weg naar het landelijke medicatiedossier. Een goed inzicht in wat het landelijk medicatiedossier op termijn zal gaan bevatten is te vinden in het rapport van de Werkgroep "Vaststelling Medicatiedossier" genaamd "Gegevensuitwisseling via het landelijk elektronisch medicatiedossier" Voor verdere informatie over de implementatie van het landelijke elektronisch medicatiedossier verwijs ik kortheidshalve naar de website van NICTIZ.

Voorts werden tijdens de bijeenkomst de eerste resultaten besproken van het Apotheek Service Punt (ASP), een samenwerkingsverband tussen stadsapothekers en ziekenhuisapothekers in de Westelijke Mijnstreek. De doelstelling van het ASP is om bij alle opnamen (zowel gepland als ongepland) in het Maaslandziekenhuis de actuele medicatie van de patient inzichtelijk te maken. Het ASP wordt bemensd door apothekersassistenten en een ASP-apotheker, die met behulp van de gekoppelde informatiesystemen (via de OZIS-server) de medicatie van de patient in kaart brengen en deze vervolgens (telefonisch) bespreken met de patient om de valkuilen in de geautomatiseerde informatie zoals hiervoor beschreven te ondervangen. Bij ontslag brengt het ASP de ontslagmedicatie van de patient in kaart, zodat huisarts en stadsapotheker hier optimaal over geinformeerd worden.

Uit een eerste evaluatie is gebleken dat het ASP een uiterst nuttige rol vervult met betrekking tot medicatieveiligheid, zolang het regionale en landelijke medicatiedossier voorlopig nog in opbouw zijn.

1 opmerking:

Anoniem zei

Hoi

op 21 maart 2008 opname in Ziekenhuis Sittard. Bij het "statussen" een week voor opname medicijngebruik besproken met arts-assistent (deze mocht geen wijzigingen aanbrengen in registratie van medicijngebruik), de anesthesist wist me te vertellen dat ze kon zien dat ik een week eerder neuszalf had gehaald bij de apotheek. Twee dagen voor opname werd ik vanaf een 06 nummer gebeld
door iemand van ASP die telefonisch met mij mijn medicijngebruik (rennie, pijnstillers, kruidenmix?)wilde doornemen. Ik stel voor dat clienten ervan op de hoogte gesteld worden dat ze gebeld gaan worden door het ASP. Ik voelde me niet echt prettig uit het niets vanaf een 06 gebeld te worden door iemand van buiten Orbis, die schijnbaar op de hoogte was van mijn opname.

groetjes mevr. Smeets