zaterdag 26 januari 2008

Herziening organisatiestrucuur ..........

In een eerdere bijdrage heb ik al uitgebreid stilgestaan bij de noodzakelijke aanpassing in de organisatiestructuur als gevolg van de in gebruikname van het nieuwe ziekenhuis. Afgelopen week is de adviesronde officieel gestart. De Ondernemingsraad, Cliëntenraad, bestuur Medische Staf en Verpleegkundige Adviesraad (VAR) krijgen in de maand februari de gelegenheid hun opvatting op het voorstel aan de directie kenbaar te maken. Persoonlijk verwacht ik genuanceerde reacties omdat in de achterliggende weken reeds met de meest belanghebbende stakeholders overleg is gepleegd over onze voornemens en opvattingen op dit punt. In de adviesaanvraag zijn dan ook de meningen van het zittende management, de Ondernemingsraad en bestuur van de Medische Staf voor een belangrijk deel verwerkt. In mijn eerdere bijdrage heb ik u toegezegd, dat ik, op het moment dat de adviesaanvraag de deur uit zou gaan, de powerpoint-presentatie met u zou delen, waarin de ins-and-outs met betrekking tot de organisatieaanpassing nog eens uitgebreid de revue passeren. Hieronder treft u de presentatie aan.


Organisatieaanpassingen hebben naast een zakelijke/rationele kant ook altijd een emotionele kant. Doorvoering ervan gaat veelal gepaard met (her)plaatsing van medewerkers. In ons specifieke geval gaat de aanpassing ook nog gepaard met afbouw van personeel. Daarover zijn al in een eerder stadium afspraken gemaakt met de vakorganisaties. Afgesproken is dat boventallig personeel zal worden herplaatst binnen Orbis medisch en zorgconcern. Ontslagen zijn niet aan de orde. In een tweetal sessies zijn alle leidinggevenden de afgelopen week geïnformeerd over de eerste fase van herplaatsing. In deze eerste fase worden alle leidinggevenden in de nieuwe structuur benoemd. In het voorjaar krijgen alle overige medewerkers hun nieuwe plaats binnen de organisatie te horen. Uiteraard wordt iedereen eerst gevraagd naar welke functie(s) zijn of haar belangstelling in eerste instantie uitgaat. In een tweetal voorlichtingsessies heb ik deze week aan de hand van de voorgaande powerpoint-presentatie alle leidinggevenden over het verdere traject geïnformeerd. Aan de directie de dure plicht om in het gehele herplaatsingtraject de komende maanden integer en zorgvuldig te handelen.

Geen opmerkingen: