vrijdag 11 januari 2008

Herziening van de organisatiestructuur .......

Na de oliebollen en de nieuwjaarsrecepties voel ik de behoefte om mijn weblog-activiteiten weer op te pakken. De afgelopen week zijn we op directieniveau druk bezig geweest om de adviesaanvraag inzake de aanpassing van onze organisatiestructuur met het oog op de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis af te ronden. Voor eind januari moet deze adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad, Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), Clientenraad en het Bestuur van de Medische Staf liggen. Dit alles om een proces van (her)plaatsing in gang te zetten, opdat alle medewerkers uiterlijk op 1 augustus a.s. hun (nieuwe) plaats kennen in het nieuwe ziekenhuis binnen dan het nieuwe organisatorische verband. Hierbij hebben we in de achterliggende maanden een werkwijze gevolgd, waarbij alle direct betrokkenen, inclusief de interne adviesinstanties, bevraagd zijn op hun opvattingen op dit punt. Dit is gebeurd aan de hand van gesprekken, ingeleid door een presentatie, waarbij vanuit de directie werd gereflecteerd op de ervaringen met de huidige organisatiestructuur en waarbij de sterkten en zwakten, vanuit ons perspectief, werden benoemd. Immers, wat goed functioneert in de huidige structuur dient ons inziens behouden te blijven, waar knelpunten zichtbaar zijn moet gezocht worden naar oplossingen. Gemeld moet worden dat vier jaar geleden de organisatie reeds een kanteling heeft ondergaan, mede ook ter voorbereiding op de nieuwbouw. Daarbij zijn organisatorische eenheden geformeerd genaamd: processen en capaciteiten. De processen werden samengesteld op basis van verwante medische specialismen, de capaciteiten bestonden uit "dure" ondeelbare organisatieonderdelen, bijvoorbeeld de operatiekamers, de afdeling medische beeldvorming e.d. die hun diensten aanbieden aan de processen. Vastgesteld is dat het organiseren op basis van processen en capaciteiten nog steeds een adequate oplossing biedt voor een krachtige besturing van het ziekenhuis. Daar gaan we dus mee door, wel wordt een optimalisering doorgevoerd. Het aantal processen zal worden teruggebracht tot drie en qua inrichting worden geformeerd op basis van zogenaamde productlijnen t.w. acute zorg, planbare zorg en chronische zorg. Deze drie productlijnen kennen een verschillende waardestrategie (Treacy en Wiersema) en een daaruit voortvloeiende klantbehoefte. Verder is met betrekking tot de processen ook heel praktisch gekeken naar de nieuwe ordening binnen het nieuwe ziekenhuis. Voor wat betreft de capaciteiten is de ordening in het nieuwe ziekenhuis als uitgangspunt genomen. Hierdoor ontstaan vier capaciteiten (ook wel centra genoemd) t.w. het spreekuurcentrum, het centrum voor screening en diagnostiek, het behandelcentrum en het verpleegcentrum. Het organisatieschema dat hierdoor ontstaat, staat afgebeeld op de figuur bij de aanhef van deze weblog-bijdrage. Over de details van de organisatiestructuur is veel meer op te merken. Ik wil dan ook op het moment dat de adviesaanvraag de deur uitgaat (eind volgende week) nog een keer op dit onderwerp terug komen, temeer ook daar ik vanuit andere ziekenhuizen vaak vragen hierover krijg. Ik wil dan ook de powerpoint-presentatie met u delen, waarin alles nog eens uitgebreider de revue passeert. Voorlopig eerst deze inleiding op hoofdlijnen.

1 opmerking:

Deni zei

Hoi Cees,

Wil graag de volledige powerpointpresentatie inzien. Ben zeer benieuwd hoe de verantwoordelijkheden in de processen (horizontale lijn) georganiseerd zijn t.o.v. de tradionele indeling in verticale kolommen (eilandvorming). Integrale verantwoordelijkheid van de processen geeft mijninziens meer borging en cohesie in de totale zorg van patientenprocessen.

Groet Deni