zaterdag 1 maart 2008

Andere zorg met eenpersoonskamers ......

Tot nu toe heb ik op mijn weblog nog weinig aandacht besteed aan het in aanbouw zijnde nieuwe Maaslandziekenhuis. Daar wil ik verandering in brengen, immers het nieuwe ziekenhuis zal al op 4 oktober dit jaar in gebruik worden genomen. Het aftellen is dan ook al volop begonnen. In deze bijdrage wil ik stilstaan bij het concept van de eenpersoonskamers. In het nieuwe ziekenhuis zullen nagenoeg uitsluitend eenpersoonskamers worden gerealiseerd. Deze kamers zullen worden uitgerust met eigen sanitaire voorzieningen en met faciliteiten voor familie (zelfs om te overnachten) en voor bezoek. Ook worden de kamers voorzien van zogenaamde bedsideterminals, waarop televisie kan worden gekeken, waarop gebruik van internet kan worden gemaakt, als ook alle gemaksdiensten kunnen worden ontsloten (eten, drinken, etc.). Tevens worden via de bedsideterminal zaken geregeld als het klimaat in de kamer, de verlichting, de stand van de deur (gesloten of (half) open), de stand van de jaloezieën in de deur (mate van privacy). Omdat er tot nu toe weinig ervaring is opgedaan met het verplegen van patiënten in louter en alleen eenpersoonskamers hebben we als ziekenhuis veel onderzoek zelf moeten uitvoeren. Ook hebben we proefopstellingen gerealiseerd om onze inzichten nader te toetsen en zijn alle tips van verpleegkundigen, cliëntenraad e.d. zo goed mogelijk verwerkt in het nieuwe gebouw. Het concept van louter en alleen eenpersoonskamers heeft in Nederland nog weinig navolging gevonden. Voor zover ik weet overweegt alleen het Erasmus MC in Rotterdam om in haar vernieuwbouwplannen met alleen eenpersoonskamers te gaan werken. In dat kader publiceerden zij in november 2007 een zeer interessant rapport over hun ervaringen met een proefopstelling in de praktijk met eenpersoonskamers op een gerenoveerde verpleegafdeling met naast 10 eenpersoonskamers ook vierpersoonskamers. De resultaten werden vastgelegd in een rapportage die zeer zeker de moeite van het lezen waard is voor geïnteresseerden. Voor de snelle lezer vermeld ik hieronder kort de belangrijkste conclusies, zoals deze te vinden zijn in het rapport:
“De gemiddelde tevredenheidsscores van de ondervraagde patiënten op eenbedskamers liggen in het onderzoek overal hoger dan die van patiënten op vierbedskamers, echter niet significant hoger”.
“Privacy, rust en nachtrust zijn voordelen van de eenbedskamer die het vaakst genoemd worden. Redenen om te kiezen voor een vierbedskamer zijn gezelligheid en aanspraak, niet eenzaam voelen, sociaal contact en steun bij elkaar vinden”.
“Het onderzoek ging ook over consequenties voor het personeel. In kwalitatieve zin is er geen overeenstemming onder de verpleegkundigen over wat prettiger werken is: een eenbedskamer of een vierbedskamer. Er zijn verpleegkundigen die aangeven liever op een eenbedskamer te werken, anderen werken juist liever op een vierbedskamer en er is nog een groep die het eigenlijk niet uitmaakt. Deze groepen zijn ongeveer even groot”.
“Gebleken is verder dat gesprekken tijdens de artsenvisite op eenbedskamers langer duren dan op vierbedskamers (gemiddeld 2,6 minuten op een vierbeds- en 4,6 minuten op een eenbedskamer). Er is meer rust en er zijn minder verstoringen op eenbedskamers. Daarnaast blijken patiënten meer vragen te stellen en meer opmerkingen te maken op een eenbedskamer. De arts reageert op een eenbedskamer daarop verbaal vaker met empathie dan op een vierbedskamer. Concluderend kan gesteld worden dat een eenbedskamer zowel voor patiënten als voor artsen positief bijdraagt aan de communicatie”.
“Waar het gaat om aspecten als bezoektijden, rusttijden en inrichting van de kamer is de vraag: wanneer kan er gedifferentieerd worden en wanneer moeten uniforme afdelingsregels worden gevolgd. Tijdens het onderzoek bleek dat bij eenbedskamers meer vraaggericht kon worden gewerkt, oftewel met als uitgangspunt: wat wil de patiënt? “

Inmiddels heeft ook het College Bouw Zorginstellingen belangstelling getoond om in het Maaslandziekenhuis in het huidige gebouw nog een nul-meting te doen met betrekking tot het werken met verpleegafdelingen met meerpersoonskamers, om vervolgens in de nieuwbouw, ongeveer een jaar na ingebruikname, de effecten van het werken op afdelingen met louter eenpersoonskamers in kaart te brengen. Daarbij zullen zowel de perspectieven van de verpleegkundige/arts alsook de patiënt in kaart worden gebracht. Op zich lijkt mij dit zeer zeker de moeite waard om de kennis op dit terrein, ten dienste van nog in de toekomst nieuw te bouwen ziekenhuizen in Nederland en in het buitenland, verder te vergroten. Ik kijk met spanning uit naar dit volstrekt nieuwe verpleegconcept en kijk met spanning uit naar de reacties van de verpleegkundigen, artsen en patiënten, straks in ons nieuwe gebouw......

1 opmerking:

Jacqueline Fackeldey zei

Opnieuw een erg Interessant artikel waarvan de gedachtengang goed aansluit bij nijn hotealthcare-concept dat ik hier beschrijf http://www.fackeldeyfinds.com/2007/10/31/hotealthcare-welkom-voelen-en-uitgezwaaid-worden/ en dat ook door Martijn Hulst al genoemd is als zorgtrend voor 2008. Mocht er tijd en gelegenheid zijn om daarover eens van gedachten te wisselen dan hoor ik dat graag van u.