vrijdag 18 april 2008

De officiële uitreiking ........

Vandaag was het dan zover. De officiële uitreiking van het NIAZ-accreditatiebewijs aan het Maaslandziekenhuis door mw. H. Beaard, directeur van het NIAZ. De uitreiking vond plaats tijdens een officiële bijeenkomst, waarbij een aantal sprekers het woord voerden. Ikzelf mocht aftrappen met een voordracht over NIAZ-accreditatie en het primaire proces. Daarbij belichtte ik nogmaals de samenstelling van het kwaliteitssysteem van het Maaslandziekenhuis, echter met de waarschuwing dat het systeem zo sterk is als de zwakste schakel hierin. Tevens benadrukte ik, dat kwaliteit altijd de uitkomst is van het (harmonieus) samengaan van professionele kwaliteit (natuurlijk van groot belang in de zorg), de organisatorische kwaliteit (procedures en protocollen) en de relationele kwaliteit (ondermeer bejegening). Daarbij is een cultuur van continu leren en borging van de verbeteringen van eminent belang. Met het behalen van het NIAZ-accreditatiebewijs heeft het Maaslandziekenhuis aangetoond die verbetercultuur te bezitten en een voldoende mate van borging in de processen toe te passen. Voor het NIAZ voldoende om een gerechtvaardigd vertrouwen uit te spreken in de kwaliteit van het ziekenhuis. Tot slot vertolk ik een aantal persoonlijke wensen met betrekking tot de kwaliteit van zorgverlening in het nieuwe ziekenhuis in 2012, het jaar waarop het Maaslandziekenhuis opnieuw geaccrediteerd zal worden. De volledige presentatie staat hieronder afgebeeld.Vervolgens ging Max Visser, voorzitter van de medische staf, in op het belang van de accreditatie voor de medische staf. Daarbij richtte hij zich vooral op een aspect van de NIAZ-accreditatie te weten de Plan-Do-Check-Act cyclus. Hij wees op het feit dat in ziekenhuizen de onderdelen Plan-Do vaak in ruime mate zijn ontwikkeld. Echter, hij benadrukte daarnaast ook het belang van het Check-Act gedeelte in de cyclus. Wat hem betreft had het accreditatietraject gebracht dat er in de organisatie veel meer aandacht is ontstaan voor borging. Hij maakte dit in zijn presentatie inzichtelijk.

Na Max Visser, voerde Ludo Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Orbis Medisch en Zorgconcern, het woord. Hij complimenteerde de directie en de medische staf en alle medewerkers van het Maaslandziekenhuis die aan de accreditatie hebben bijgedragen met dit behaalde resultaat. Hij beklemtoonde de prestatie, temeer daar alle voorbereidingen op de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis al veel energie vergen. Daarnaast ook nog een accreditatietraject doorlopen is niet gering, volgens zijn zeggen. Verder sprak Ludo Jansen ook nog een kritische noot. Hij varieerde op het thema ‘vertrouwen is goed, maar controle is beter’ door te stellen, dat de zorgsector bij uitstek een sector is (en zal blijven) waarbij vertrouwen tussen zorgvrager en zorgverlener de basis is waarom het draait. Ludo Jansen sloot zijn betoog dan ook af met de slogan voor de zorg: “Controle is goed, maar vertrouwen is beter”. Hiermee gaf hij tegenwicht aan de ranglijsten in de zorg en de talrijke prestatie-indicatoren die in de zorg de laatste jaren in zwang raken.

Tot slot schetste mw. Beaard de ontwikkelingen in de accreditatie van ziekenhuizen. Daarbij kondigde mw. Beaard een nieuwe (uniforme) norm aan (beta-versie nu reeds beschikbaar) waar ook alle eisen te stellen aan het veiligheidsmanagement systeem van ziekenhuizen in zijn verwerkt.

Aan het einde van de bijeenkomst werd het accreditatiebewijs uitgereikt aan twee vertegenwoordigers van het zorgproces t.w. Marianne van den Maegdenberg, oogarts en Patrick Keiren, verpleegkundige op afdeling 15. Daarna werd het glas geheven op het behaalde resultaat. Een resultaat om trots op te zijn……

Geen opmerkingen: