zondag 17 april 2011

"Robots in een ziekenhuis, te gek voor woorden"

Door een attente medewerker van Orbis werden wij als Raad van Bestuur gewezen op een publicatie op Internet van de SP-voorman de heer Emile Roemer en het SP-2e Kamerlid de heer Jan de Wit. Collega Roel Goffin en ik vonden het nodig om hierop te reageren om het beeld dat door de publicatie wordt opgeroepen, te nuanceren. Daar de publicatie van de SP op het publieke Internet is gedaan voel ik mij vrij om de reactie van Roel en mij dan ook als 'open brief' op mijn weblog te publiceren.


Ik hoop oprecht dat deze open brief zal bijdragen aan een beter begrip over het innovatieve Orbis Medisch Centrum bij de SP. Nog mooier is natuurlijk dat Emile Roemer en Jan de Wit ingaan op onze uitnodiging om een keer te worden rondgeleid door ons mooie ziekenhuis. Lees hieronder onze reactie.

Geachte heer Roemer, geachte heer de Wit,

Door een attente Orbis-medewerker werden wij gewezen op uw bijdrage op http://blogger.xs4all.nl/bgeitz/ omtrent “robots in het ziekenhuis”. U constateert dat er kennelijk bij (oudere) mensen die in al hun afhankelijkheid aan onze zorg zijn toevertrouwd, angsten leven over het gebruik van “robots” in ons ziekenhuis. Dat is erg vervelend. We zullen dit signaal uiteraard serieus nemen en in onze communicatie een plek moeten geven. Komende week zullen we e.e.a. intern bespreken en bezien hoe we hier op gepaste wijze aandacht aan kunnen geven richting onze patiënten. Jammer is echter dat verkeerde beelden over het gebruik van “robots” ongeverifieerd en onjuist worden uitvergroot met als doel te bevestigen dat machines “handen aan het bed” vervangen. Daarom willen wij hierbij toch het gebruik van “robots” in perspectief en in de juiste context plaatsen.
  1. Om misverstanden te voorkomen: de automatische karren (“robots”) binnen Orbis Medisch Centrum worden enkel gebruikt in de “back-office” voor transport van materieel, medicijnen, voeding en afval. Voorheen gebeurde dat door een interne transportdienst. De automatische karren worden uiteraard niet gebruikt voor intern patiëntenvervoer. Voor intern patiëntenvervoer zijn aparte loopbruggen en liftkokers beschikbaar en e.e.a. gebeurt door “handen aan het bed”.
  2. Zoals bekend is Orbis Medisch Centrum bij ingebruikname van de nieuwbouw in financiële problemen gekomen. Om de kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen garanderen heeft een uitgebreide reorganisatie plaatsgevonden. Die operatie was pijnlijk, maar noodzakelijk om erger te voorkomen. Uitgangspunt bij deze reorganisatie was “we blijven zo veel mogelijk af van de handen aan het bed”. Dat is ook gelukt, bezuinigingen hebben (in goed overleg met de cliëntenraden en ondernemingsraad) met name plaatsgevonden op management, ondersteunende diensten en materiële kosten. Met andere woorden: de karren rijden rond, maar dat heeft geen “handen aan het bed” gekost.
  3. Door slimme oplossingen als onze “karren” kunnen we in de krimp-arbeidsmarkt die vergrijzend Zuid-Limburg is, zoveel mogelijk arbeidspotentieel “aan het bed” houden. De “krapte aan het bed” is inmiddels steeds minder een gevolg van beperkte financiële middelen, maar veel meer het gevolg van het beperkte aanbod van verpleegkundigen en verzorgenden op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt.
  4. “Aan het bed” is het heel hard werken voor onze verpleegkundigen, maar de kwaliteit van zorg gaat eenieder méér dan ooit aan het hart. De Inspectie heeft haar intensiever toezicht a.g.v. de reorganisatie inmiddels grotendeels afgebouwd en de patiënttevredenheid op verpleegafdelingen binnen Orbis Medisch Centrum scoort een 8,3 t.o.v. 7,8 landelijk. Voorwaar een resultaat om op verder te kunnen bouwen.
  5. Orbis is ook financieel na het lastige jaar 2009 op de goede weg en wij doen er alles aan om de kwaliteit en continuïteit van zorg binnen onze krimpregio met beperkte middelen ook voor de lange termijn te garanderen. Daarbij hoort ook een adequate afstemming en samenwerking met het Heerlense ziekenhuis, dat in dezelfde regio aan de vooravond van substantiële bouwinvesteringen staat. Deze samenwerking pakken wij voortvarend ter hand om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg tegen aanvaardbare kosten in onze regio te kunnen blijven garanderen.
Wij willen u dan ook graag uitnodigen om een bezoek te brengen aan Orbis, kennis te nemen van de stand van zaken binnen Orbis Medisch Centrum en van onze plannen om de zorg in krimpend Zuid-Limburg toekomstvast op hoog niveau te houden.

Wij zien uw reactie gaarne tegemoet!
Met vriendelijke groeten,

Cees Sterk en Roel Goffin
Raad van Bestuur Orbis Medisch en Zorgconcern


Geen opmerkingen: